Бубенок О. Б. Хозари в історії східної Європи

Бубенок О. Б. Хозари в історії східної Європи / о. Б. Бубенок.  – к. : інститут сходознавства  ім. а. Ю. кримського  НаН  україни,  2019. – 316 с.: 6 іл.

Книгу присвячено подіям у степах східної Європи, пов’язаних з хо-
зарською експансією в VіI–X ст. автор книги зосереджує увагу на клю-
чових питаннях хозарської історії – етногенезі хозар, часі та обставинах 
міграцій хозар до східної Європи, етносоціальній структурі хозарсько-
го суспільства, походженні хозарського двовладдя, причинах релігійної 
толерантності  хозар,  поширенні  монотеїстичних  релігій  серед  хозар, 
часі та обставинах конверсії хозар у юдаїзм, особливостях поширення 
юдаїзму в хозарському каганаті, характері присутності хозар на східно-
слов’янських  землях,  особливостях  взаємовідносин  хозар  з  народами 
півдня  східної  Європи,  призначенні  хозарської  фортеці  саркел,  про-
блемі нащадків хозар на півдні східної Європи тощо. автор пропонує 
власне бачення цих подій історії хозар.
для істориків, археологів, етнологів, фольклористів та всіх тих, хто 
цікавиться середньовічним минулим Євразії.

 

Категорія: