Библиотека

В. М. Окатенко, О. Д. Могилов. Находки костяных псалиев эпохи раннего железа на Харьковщине

В. М. Окатенко, О. Д. Могилов. Знахідки кістяних псаліїв доби  раннього заліза на Харківщині // Археологія і давня історія України, 2021, вип. 4 (41). с.98-106.

Робота  присвячена  характеристиці  кістяних псаліїв, які знайдені в басейні Сіверського Дінця на Ххарківщині, та відносяться до передскіфського часу та скіфської епохи. Проведена типологічна атри-

буція виробів. З’ясовані їхні хронологічні позиції.
ключові  слова:  вузда,  псалії,  ранній  залізний вік, передскіфський час, скіфський період.

 

 

Ордынский воинский вещевой комплекс со шлемом из Печенежского района

Кулешов Ю.А. Ордынский воинский вещевой комплекс со шлемом из Печенежского района // Харьковский историко-археологический сборник. Вып.25. Харьков, 2020. С. 4-31.

Бытовая магия восточных славян по археологическим данным: очерки

Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси / упор. С. А. Горбаненко; С. А. Горбаненко, І. А. Готун, Ю. О. Пуголовок. Київ: Наук. думка, 2020. 176 с.

УДК [904.2/.4:397](477)(=16)
П 41

Пропонуємо увазі читача добірку нарисів з приводу категорії зафіксованих археологічно процесів і явищ, що репрезентують деякі аспекти

духовного життя східних слов’ян. До збірки ввійшли огляди матеріалів щодо домобудування і «закладної жертви», печі як вівтаря (розглянуто два

Крупа Т. Н. Длинноворсовое ткачество (коцарство) слободской Украины как наследие Великой степи

Т. Н. Крупа Длинноворсовое ткачество (коцарство) слободской Украины как наследие Великой степи// ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ № 30. Самарканд, 2020

Свистун Г.Е., Финин Г.И. К вопросу о проявлениях языческого мировоззрения в г. Чугуеве XVII в.

Свистун Г.Е., Финин Г.И. К вопросу о проявлениях языческого мировоззрения в г. Чугуеве XVII в. // // Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 30-ой годовщине Комратского государственного университета. Сборник статей ТОМ II (Филология; Всеобщая история. Археология; Философия; Транзитология; Этнология и региональные исследования; Культура и искусство). Комрат, 2021. С. 255–260.

Свистун Г.Е. Строительная керамика в салтово-маяцких лесостепных городищах Северского Донца

Свистун Г.Е. Строительная керамика в салтово-маяцких лесостепных городищах Северского Донца // Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 30-ой годовщине Комратского государственного университета. Сборник статей ТОМ II (Филология; Всеобщая история. Археология; Философия; Транзитология; Этнология и региональные исследования; Культура и искусство). Комрат, 2021. С. 184–189.

Бубенок О. Б. Хазары в истории восточной Европы

Бубенок О. Б. Хозари в історії східної Європи / о. Б. Бубенок.  – к. : інститут сходознавства  ім. а. Ю. кримського  НаН  україни,  2019. – 316 с.: 6 іл.

 

Страницы