Бібліотека

Квітковський В.І. Свистун Г.Є. Матеріали ординського часу з багатошарового поселення Кицівка-I

Квітковський В. І., Свистун Г. Є. Матеріали ординського часу з багатошарового поселення Кицівка-I // Археологія і давня історія України, 2023, вип. 3 (48). С. 104–111.

В. М. Окатенко, О. Д. Могилов. Знахідки кістяних псаліїв доби раннього заліза на Харківщині

В. М. Окатенко, О. Д. Могилов. Знахідки кістяних псаліїв доби  раннього заліза на Харківщині // Археологія і давня історія України, 2021, вип. 4 (41). с.98-106.

Робота  присвячена  характеристиці  кістяних псаліїв, які знайдені в басейні Сіверського Дінця на Ххарківщині, та відносяться до передскіфського часу та скіфської епохи. Проведена типологічна атри-

буція виробів. З’ясовані їхні хронологічні позиції.
ключові  слова:  вузда,  псалії,  ранній  залізний вік, передскіфський час, скіфський період.

 

 

В. М. Окатенко, О. Д. Могилов Знахідки кістяних псаліїв доби раннього заліза на Харківщині

В. М. Окатенко, О. Д. Могилов. Знахідки кістяних псаліїв доби  раннього заліза на Харківщині // Археологія і давня історія України, 2021, вип. 4 (41). с.98-106

Робота  присвячена  характеристиці  кістяних псаліїв, які знайдені в басейні Сверського Дінця на Харківщині, та відносяться до передскіфського часу  та скіфської епохи.

Проведена типологічна атрибуція виробів. З’ясовані їхні хронологічні позиції.

 

 

 

Ординський військовий речовий комплекс із шоломом із Печенізького району

Кулешов Ю.А. Ордынский воинский вещевой комплекс со шлемом из Печенежского района // Харьковский историко-археологический сборник. Вып.25. Харьков, 2020. С. 4-31.

Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси

Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси / упор. С. А. Горбаненко; С. А. Горбаненко, І. А. Готун, Ю. О. Пуголовок. Київ: Наук. думка, 2020. 176 с.

УДК [904.2/.4:397](477)(=16)
П 41

Пропонуємо увазі читача добірку нарисів з приводу категорії зафіксованих археологічно процесів і явищ, що репрезентують деякі аспекти

духовного життя східних слов’ян. До збірки ввійшли огляди матеріалів щодо домобудування і «закладної жертви», печі як вівтаря (розглянуто два

Т. М. КРУПА Довговорсове ткацтво (коцарство) Слобідської України як спадщина великого степу

Т. Н. Крупа Длинноворсовое ткачество (коцарство) слободской Украины как наследие Великой степи// ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ № 30. Самарканд, 2020

У статті розглядається проблема походження унікального напряму декоративно-приприкладного мистецтва Слобідської України: довговорсового ткацтва, відомого в українському
декоративно-прикладному мистецтві як коцарство. 

Свистун Г.Є., Фінін Г.І. До питання про прояви язичницького світогляду в м. Чугуєві XVII в.

Свистун Г.Е., Финин Г.И. К вопросу о проявлениях языческого мировоззрения в г. Чугуеве XVII в. // // Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 30-ой годовщине Комратского государственного университета. Сборник статей ТОМ II (Филология; Всеобщая история. Археология; Философия; Транзитология; Этнология и региональные исследования; Культура и искусство). Комрат, 2021. С. 255–260.

Сторінки