Наші дослідження

Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX сторіччя на території Харківщини та Луганщини

Бучаста С. І. Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX сторіччя на території Харківщини та Луганщини / С.І. Бучаста // Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії: матеріали науково-практичної конференції в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва 5 – 6 червня 2014 року. – К.: НАКККіМ. – 2014. – С. 174 – 178

Історико-архітектурні дослідження забудови Чугуєва як джерело для атрибуції акварелі І.Ю.Рєпіна "Вид на школу военных топографов в Чугуеве"

БучастаС. І., Шевченко О.О.

Специфіка і можливості використання науково-популярних фільмів і мультфільмів в музейній роботі в напрямку «Археологія»

А. В. Юрченко, науковий співробітник Художньо- меморіального музею І. Ю. Рєпіна

Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст.

Бучаста Світлана Іванівна. Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст. [Електронний ресурс] // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014. - Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2014/article.html?n=89

Бучаста С.І.

Нові дані з генеалогії роду І.Ю.Рєпіна і новий погляд на походження художника

Бучастая С.И., Сабодаш Е.Н., Шевченко О.А. Новые данные по генеалогии рода И. Е. Репина и новый взгляд на происхождение художника// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 17. - 332 с., с.180-189

Шевченко О. Цикл музейних занять «І оживають речі» як один зі способів популяризації колекції та музейної культури

ББК 79.1 УДК 069.01 В 67

Шевченко Ольга. Цикл музейних занять «І оживають речі» як один зі способів популяризації колекції та музейної культури//Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 7. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – 552 с.- с.312-315 

Бучаста С.І. Чугуївський рід Башкирцевих

Бучастая С.И. Чугуевский род Башкирцевых// Материалы второй международной конференции, посвященной 155-летию со Дня рождения Марии Башкирцевой (Полтава, 12-14 сентября 2013).-М.:"Наш дом", 2014.-с.177-180.

Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації

Шевченко Ольга Олексіївна. Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014.-с.216-221.

БУДИНОК – МУЗЕЙ І. Ю. РЄПІНА В ЧУГУЄВІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Бучаста Світлана Іванівна. Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст. [Електронний ресурс] // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014. - Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2014/article.html?n=89

Система обеспечения строительства рабочей силой в Слободско-Украинском (Украинском) военном поселении кавалерии в первой половине XIX века

УДК 94(477.54)

Бучастая С.И. Система обеспечения рабочей силой строительства инфраструктуры Слободско-Украинского (Украинского) военного поселения кавалерии в первой половине XIX века. Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова»: сборник научных трудов. Т. 17. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2014. С. 90–94.

 

Сторінки

Підписатися на RSS - Наші дослідження