Наші дослідження

Шевченко О.А. Музейное собрание дореволюционных изданий...

Шевченко О.О. Музейне зібрання дореволюційних друкованих видань та можливість його використання в експозиції меморіального будинку І.Ю.Рєпіна // Двадцять перші Сумцовські читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій", присвяченої 95-річчю з часу заснування Харківського історичного музею, 17 квітня 2015 року / Харківський історичний музей .-Х.: Майдан, 2015.-с.275-281. 

Шевченко О.О. Рєпін і и Драгомиров – історія взаємовідносин

Шевченко О.А. Репин и Драгомиров – история взаимоотношений// Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: Видавництво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 214. – 274 с. – С.228-237.

Склад інфраструктури Слобідсько – Українського (Українського) військового поселення кавалерії у 1817 – 1857 рр.

Склад інфраструктури Слобідсько–Українського (Українського) військового поселення кавалерії у 1817 – 1857 рр. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Історичні науки. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). № 7. Луганськ, 2014. С. 104–117.

УДК 94 (477.54) «1817‑1857»

Бучаста С.І.

Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX сторіччя на території Харківщини та Луганщини

Бучаста С. І. Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX сторіччя на території Харківщини та Луганщини / С.І. Бучаста // Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії: матеріали науково-практичної конференції в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва 5 – 6 червня 2014 року. – К.: НАКККіМ. – 2014. – С. 174 – 178

Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст.

Бучаста Світлана Іванівна. Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст. [Електронний ресурс] // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014. - Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2014/article.html?n=89

Бучаста С.І.

Нові дані з генеалогії роду І.Ю.Рєпіна і новий погляд на походження художника

Бучастая С.И., Сабодаш Е.Н., Шевченко О.А. Новые данные по генеалогии рода И. Е. Репина и новый взгляд на происхождение художника// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 17. - 332 с., с.180-189

Шевченко О. Цикл музейних занять «І оживають речі» як один зі способів популяризації колекції та музейної культури

ББК 79.1 УДК 069.01 В 67

Шевченко Ольга. Цикл музейних занять «І оживають речі» як один зі способів популяризації колекції та музейної культури//Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 7. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – 552 с.- с.312-315 

Бучаста С.І. Чугуївський рід Башкирцевих

Бучастая С.И. Чугуевский род Башкирцевых// Материалы второй международной конференции, посвященной 155-летию со Дня рождения Марии Башкирцевой (Полтава, 12-14 сентября 2013).-М.:"Наш дом", 2014.-с.177-180.

Сторінки